โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing Boom for Business Agency of SDU”
 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 6
 
โครงการ "ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤติ SME"
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO รุ่นที่ 1 สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2561
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing Boom for Business Agency of SDU”
2 เมษายน 2561
 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 6
วันที่ 30 มีนาคม 2561
 
โครงการ "ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤติ SME"
25 มีนาคม 2561
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO รุ่นที่ 1 สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9 มีนาคม 2561
 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2561
2 มีนาคม 2561
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศาสตร์พลังงานตัวเลข พลิกชีวิตได้จริงหรือ
27 กุมภาพันธ์ 2561
 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 5
23 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2561
21 กุมภาพันธ์ 2561
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 63
15 กุมภาพันธ์ 2561
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศาสตร์พลังงานตัวเลข ตอน เบอร์แห่งความรัก
13 กุมภาพันธ์ 2561
 
12345678910...
  ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411