พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับข้าราชพลเรือนประจำ กอ.รมน.
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 5/2561
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน เพื่อการนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 3
 
อบรมเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 71
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

รู้จักเรา
10/7/2015
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
Human Capital Development Centre


ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
          
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 สืบเนื่องจากในสมัยนั้น ฝ่ายวิชาการมีความจำเป็นต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้กับสังคม ชุมชน ยอมรับ เชื่อถือ ในบทบาทใหม่ด้านการผลิตบัณฑิตสายวิชาการอื่นที่ไม่ใช่สายครุศาสตร์ และเพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลผลิตของมหาวิทยาลัยฯ ขณะเดียวกันปรากฏว่ามี องค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนได้ร้องขอให้ช่วยพัฒนาพนักงานบุคลากร ในรูปแบบของการจัดการฝึกอบรม หรือขอสนับสนุนด้านวิทยากรอยู่เสมอ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจึงได้จัดตั้ง ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษขึ้น สังกัดฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจตามการมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ เพื่อทำหน้าที่ บริการเชิงวิชาการแก่สังคม โดยมีสำนักงานอยู่ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตยา เพิ่มผล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ
          ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากฝ่ายปฎิบัติการพิเศษเป็น ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตยา เพิ่มผล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามคำสั่งสถาบันราชภัฏสวนดุสิตที่ 1355/2542 สำนักงานอยู่ที่อาคารตึกใหญ่ และจากการสร้างสมประสบการณ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มอบหมายพันธกิจให้แก่ศูนย์ฯ  มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ  และจัดการฝึกอบรมเพื่อการเทียบโอนและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา ทุกโปรแกรมวิชา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
          ศูนย์ฯมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโดยเน้นระบบคุณภาพที่เป็นสากลจึงได้นำระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ จนถึงวันที่ 11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2544 จึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัท URS  (United Registrar of Systems (Thailand) Limited) ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
          ต่อมาศูนย์ฯ ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคาร 1 และในวันที่ 29 เมษายน 2548 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน     อธิการบดีได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  (HCD : Human Capital Development Centre) ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งพัฒนาคนเพื่อเป็นทุนมนุษย์ขององค์กร จนกระทั่งในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้มีการประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยจัดตั้งให้ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองตามข้อความในประกาศ ข้อ 4 ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีภาระหน้าที่จัดการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก รวมทั้งบริการด้านวิทยากร และที่ปรึกษางานวิจัย และพัฒนาคนเพื่อบริการวิชาการ และสังคม
          เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  และในการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยตามแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีพันธกิจเหมือนเดิม
          ปัจจุบันศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มีสำนักงานอยู่ที่ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน    เลขที่  189  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411 Website : http://www.hcdsuandusit.com/ 


ปรัชญา
เป็นศูนย์พัฒนาคนที่เน้นการเปลี่ยนคนให้เป็นทุนมนุษย์ยุคใหม่
Moving you toward becoming new human capital

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ที่ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
บนพื้นฐานการทำงานที่มีคุณภาพตามระบบ ISO 9001 และภาพลักษณ์ของบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)
ให้บริการด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างครบวงจรให้แก่องค์กร บุคคลทั่วไป อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ
          1. ให้บริการจัดการพัฒนาและฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป และหลักสูตรภายในองค์กร (PBT: Public Training ) (IHT: In-house Training )
          2. ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรที่เป็นโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน
          3. ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับอาจารย์ บุคลากร หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
          4. ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสามารถนำไปเทียบโอนได้ (SPD : Student Potential  Development)
          5. ให้บริการด้านวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรภายนอก อย่างมืออาชีพ
          6. ให้บริการด้านงานวิจัยและพัฒนาคนเพื่อบริการวิชาการและสังคม
          7. ให้บริการห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนาที่ทันสมัย

          ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มีสำนึกอยู่เสมอว่า  การฝึกอบรม  การให้คำปรึกษา งานวิจัย การศึกษาดูงาน เป็นอัธยาศัยหนึ่งของการจัดการศึกษา  จึงมุ่งมั่นพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง     สร้างมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาเป็นกลยุทธ์เชิงรุกและพร้อมรับการตรวจรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งองค์กรภายในได้แก่ สำนักประกันคุณภาพ (SAR)  สำนักตรวจสอบภายใน (CSA) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล


กลยุทธ์ (Strategy)
          1. พัฒนาหลักสูตรทันสมัยที่เป็นอัตลักษณ์ (Product Champion)
          2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับแนวหน้า ที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
          3. พัฒนาวิทยากรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ (จำนวนการร้องขอวิทยากร)
          4. พัฒนาระบบการตลาดเชิงรุก เพื่อขยายฐานลูกค้า เสริมสร้าง Brand ศูนย์
          5. ยกระดับความสามารถของบุคลากรศูนย์ ให้เป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ
          6. พัฒนาจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) ของบุคลากรให้เป็นเลิศ (The Best in Class)
          7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001 โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการของศูนย์
          8. พัฒนาสื่อการสอน เอกสาร เพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักสูตร

นโยบายคุณภาพ
          เราจะมุ่งมั่นพัฒนาทุนมนุษย์    ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
          ในระดับเหนือความคาดหวัง
          โดยขอสัญญาว่าจะปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง

บริการของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
          ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้กำหนดขอบเขตการขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ ซึ่งหมายถึงสายงานหลัก(Line) และสายงานสนับสนุน(Staff) โดยครอบคลุมกระบวนการบริหารงานด้านบริการ


ความสามารถขององค์กรในการให้บริการ

ด้านพฤติกรรมศาสตร์คุณภาพชีวิต
          • กลุ่มสัมพันธ์
          • มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
          • การสร้างทีมงาน
          • Walk Rally เพื่อสร้างทีมงาน
          • จิตวิทยาในการทำงาน
          • จิตวิทยาในการบริหาร

          • ทำงานอย่างไรใจจะเป็นสุข
          • การพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ
          • เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนอ
          • สู่ความสำเร็จของพิธีกรมือ
          • อาชีพการบริหารที่เหนือกว่า
          • หนทางสู่ฟากฟ้า (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)
ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการขาย
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวเข้าสู่งาน
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาวะผู้นำ
          • การพัฒนาและฝึกอบรม
          • การสอนงาน
          • เลขานุการทันสมัย
          • การบริหารเวลา
          • การบริหารกิจกรรม QCC
          • การให้คำปรึกษา

          • การบริหารกิจกรรม TQM
          • ISO 9001: 2000 Quality System
          • Documentation ISO 9001 : 2000
          • เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
          • การนำเสนอที่ประทับใจ
          • สู่ ความเป็นเลิศทางการจัดการ
          • วิทยายุทธ์สำหรับวิทยากร
          • การ วางแผนกลยุทธ์โดยทีมบริหาร
          • สมัครงานอย่างไรจะได้งาน
          • การ ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
          • ภาวะผู้นำ 
          • การบริหารทีมงาน
          • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          • การจัดระเบียบองค์การ
          • Competency Base
          • การบริการแบบ 360 องศา
          • BSC
          • KPI
 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
qzyfffff

lacoste

vans shoes

air yeezy

russell westbrook shoes

kobe shoes

jordan sneakers

goyard

hermes belt

goyard

asics running shoes

louboutin shoes uk

yeezy 700

cheap jordans

fake rolex watches

chrome hearts online

offwhite

valentino

cheap mlb jerseys

adidas superstars

yeezy boost 350 v2

ferragamo belts

air max

adidas yeezy

adidas pure boost

michael jordan shoes

red bottom shoes

golden goose

lebron 16 shoes

adidas eqt

coach outlet sale

tory burch outlet

adidas zx flux

fila

kobe shoes

chrome hearts online

nike air max 270

hermes handbags for sale

balenciaga

fake rolex

kd 11

golden goose

fila

jordan 11 retro

air jordan

yeezy boost 350 v2

adidas yeezy

birkin bag

polo ralph lauren

hermes outlet online

golden goose outlet

off white

lacoste polo shirts

cheap nfl jerseys

nfl jerseys

golden goose

jordan retro

hermes belts for men

golden goose outlet

nike sneakers for women

crazy explosive

jordans

jordan retro 6

ralph lauren uk

supreme clothing

baseball jerseys

yeezy shoes

adidas nmd

kobe 11

ferragamo belts

zx flux

michael kors uk

reebok outlet

yeezy boost 350

westbrook shoes

nike flyknit

nmd

yeezy shoes

michael kors

retro jordans

michael kors handbags

kobe basketball shoes

michael kors outlet online

tory burch shoes

hogan outlet

adidas tubular

coach outlet sale

michael kors

jordans

balenciaga triple s

chrome hearts online

golden goose outlet

kd 11 shoes

Kanye West shoes

michael kors purses

nike shox for men

mbt shoes outlet

hermes belt

off white clothing

hermes online shop

yeezy boost

caterpillar boots

yeezys

goyard st louis tot

adidas tubular

nike air max

air max 270

michael kors outlet

kobe 9

gucci belts

yeezy boost

air jordan 13

nike react

adidas eqt support

jordan 12

kd shoes

off white jordan 1

nike air force

yeezy boost

michael kors handbags

off white shoes

yeezy boost

adidas nmd

nike jordans

fitflops sale clearance

curry 5

yeezy boost 350

lebron 11

adidas superstar

nike air max 2017

hermes handbags

asics shoes

converse outlet store

moncler jackets

yeezy shoes

kd 10

curry 5

hermes handbags bag

goyard handbags

jordan shoes

yeezy boost 500

hermes bags

nike flyknit racer

vans outlet

ferragamo belt

jordan 6

yeezy boost 350 v2

nike roshe

michael kors outlet

lebron 16

off white

nike air max 2018

pandora bracelet

off white

tory burch sandals

longchamp bags

nike polo

coach outlet online

cheap jordans

kevin durant shoes

cheap nba jerseys

nike air max

gucci belt

pandora jewelry

goyard bags

golden goose

kobe byrant shoes

coach outlet

golden goose

canada goose jacket

yeezy boost 350

off white clothing

yeezy 500

lebron 10

adidas nmd runner

bape hoodie

iniki

golden goose sneakers

ralph lauren uk

nike polo shirts

red bottoms

nike roshe run

fila shoes

lacoste outlet

birkin bag

yeezy boost 350

fila

canada goose

lebron 16 shoes

kobe 11

adidas gazelle

yeezy boost 350 v2

longchamp outlet

bape hoodie

goyard handbags

michael kors outlet

yeezy boost 350

nike react

calvin klein outlet

lebron 15 shoes

adidas tubular

pure boost

adidas stan smith

longchamp handbags

michael kors outlet online

air force 1

jordan retro 12

coach factory outlet

links of london outlet store

nmd

kd shoes

off white clothing

adidas ultra boost

nike foamposite

nike vapormax

ultra boost

ysl

cheap jordans

yeezy boost 350 v2

yeezy boost

golden goose

nike cortez men

nike air max

air max 2018

hermes birkin

basketball shoes

lebron 16

coach outlet

tory burch

jordan 13

coach handbags

air max 90

curry 4 shoes

adidas yeezy

coach outlet online

nike kd 11

adidas outlet

off white x jordan 1

yeezy shoes

ferragamo belt

adidas yeezy boost

adidas outlet online

birkin bag

kobe 9

adidas shoes

michael kors outlet

yeezy boost 350 v2

michael kors outlet online

adidas shoes online

nike air huarache

goyard handbags

nike basketball shoes

stephen curry 5

vapormax

lebron 15

louboutin shoes

nike lebron 16

golden goose outlet

birkin bag

lacoste polo

kyrie 4

nfl store

adidas stan smith sneakers

golden goose outlet

balenciaga sneakers

lebron shoes

nba jerseys

balenciaga shoes

kyrie 3

curry 4

hermes handbags

fitflops

goyard wallet

nhl jerseys

kd shoes

yeezy shoes

yeezy 500

calvin klein outlet online

fake rolex

nike sneakers

jordan shoes

jordan 11

air jordans

cheap nba jerseys

adidas stan smith

kyrie shoes

goyard bag

jordan 4

yeezys

yeezy boost 350

michael kors handbags

fila disruptor

yeezy boost 350

fila sneakers

nike shox

yeezy boost

michael kors factory outlet

lacoste outlet

fila shoes

christian louboutin

retro jordans

adidas ultra boost uncaged

goyard bags

nike huarache

lebron shoes

air max 2019

adidas crazy explosive

hogan outlet online

coach outlet

balenciaga shoes

golden goose sneakers

michael kors handbags

yeezy

kyrie irving shoes

lebron james shoes

adidas ultra

adidas stan smith shoes

nike cortez

michael kors handbags outlet

harden shoes

nike air max

kd 11

yeezy shoes

jordans

valentino shoes

adidas iniki

nike air max 90

chrome hearts

yeezy boost 350

off white nike

nike epic react

james harden shoes

moncler jackets

michael kors handbags

replica rolex

jordan shoes

yeezy

stephen curry 5

off white shoes

michael kors handbags

kyrie 4 shoes

air jordan

100% real jordans for cheap

air jordan 4

fila shoes

yeezy boost

yeezy boost 700

supreme hoodie

yeezy

nike air max 2019

coach outlet

nike shoes

red bottom heels

yeezy shoes

nike epic react

off white hoodie

yeezy boost 350

nike max

longchamp

nike sneakers for men

goyard bag

coach factory outlet

adidas ultra boost

balenciaga

michael kors outlet

adidas nmd r1

nike air force 1

timberland boots

kobe sneakers

curry 4

lacoste polo

cat boots

rolex replica

chrome hearts

balenciaga

golden goose sneakers

mlb jerseys

lacoste polo

nike hyperdunk

jimmy choo shoes

moncler outlet

supreme hoodie

reebok shoes

nike huarache

golden goose sneakers

mbt shoes online

ysl handbags

jordan shoes

jordan shoes

mbt shoes

paul george shoes

adidas shoes outlet

kate spade handbags

balenciaga shoes

adidas tubular shadow

fila shoes

hermes belt

chrome hearts

converse outlet

adidas yeezy

cheap jordans

lacoste online shop

off white hoodie

adidas nmd

links of london

fila

lebron 16

michael kors outlet

moncler jacket

timberland outlet

by qzyfffff@outlook.com
1/11/2019 9:54:44 AM

Dr Jamesh
The first thing will be to turn off your printer device and switch it on. Hold the “menu” button until all of your LEDs are flashing on/off and put in the “maintenance” mode. Hp Printer Support Phone Number Hp Printer Support Phone Number Epson Printer Support Phone Number Brother Printer Support Phone Number Dell Printer Support Phone Number Dell Printer Support Phone Number Ricoh Printer Support Phone Number Panasonic Printer Support Phone Number Xerox Printer Support Phone Number Xerox Printer Support Phone Number Kodak Printer Support Phone Number Kodak Printer Support Phone Number
by drjameshjee420@yahoo.com
1/8/2019 2:52:58 PM

Dr Jamesh
. [URL=http://www.D.nl/].[/URL] [url=http://www.D.nl/].[/url] [URL="http://www.D.nl/"].[/URL] [url="http://www.D.nl/"].[/url]
by drjameshjee420@yahoo.com
1/8/2019 2:51:19 PM

Taniya
Here are some on the globe web spending sprees to the shopaholics who love to purchase aspects on the globe web. When it comes to buying through sites it is always suggested to those to be attentive regarding the private details of the banking details. Brother Printer Tech Support Phone Number Canon Printer Tech Support Phone Number Epson Printer Tech Support Phone Number Kodak Printer Tech Support Phone Number Xerox Printer Tech Support Phone Number Lexmark Printer Tech Support Phone Number HP Printer Tech Support Phone Number Lenovo Printer Tech Support Phone Number Bull Printer Tech Support Phone Number Centronics Printer Tech Support Phone Number Dell Printer Tech Support Phone Number Facit Printer Tech Support Phone Number Hitachi Printer Tech Support Phone Number Panasonic Printer Tech Support Phone Number Samsung Printer Tech Support Phone Number Sony Printer Tech Support Phone Number Brother Printer Technical Support Phone Number Canon Printer Technical Support Phone Number Epson Printer Technical Support Phone Number Kodak Printer Technical Support Phone Number Xerox Printer Technical Support Phone Number Lexmark Printer Technical Support Phone Number HP Printer Technical Support Phone Number Lenovo Printer Technical Support Phone Number Bull Printer Technical Support Phone Number Centronics Printer Technical Support Phone Number Dell Printer Technical Support Phone Number Facit Printer Technical Support Phone Number Hitachi Printer Technical Support Phone Number Panasonic Printer Technical Support Phone Number Samsung Printer Technical Support Phone Number Sony Printer Technical Support Phone Number
by shtaniya989@gmail.com
1/3/2019 2:51:08 PM

Taniya
There are many great programs out there, but Norton’s Anti-Virus by Symantec is one of the most established and trusted programs on the market. Avg-Antivirus Tech Support Phone Number Avast-Antivirus Tech Support Phone Number Norton-Antivirus Tech Support Phone Number Panda-Antivirus Tech Support Phone Number Mcafee-Antivirus Tech Support Phone Number Webroot-Antivirus Tech Support Phone Number Kaspersky-Antivirus Tech Support Phone Number Bitdefender-Antivirus Tech Support Phone Number Avg-Antivirus Technical Support Phone Number Avast-Antivirus Technical Support Phone Number Norton-Antivirus Technical Support Phone Number Panda-Antivirus Technical Support Phone Number Mcafee-Antivirus Technical Support Phone Number Webroot-Antivirus Technical Support Phone Number Kaspersky-Antivirus Technical Support Phone Number Bitdefender-Antivirus Technical Support Phone Number
by shtaniya989@gmail.com
1/3/2019 2:49:54 PM

Taniya
Automated Information resource and from here get into the Conventional Information resource Choices now usually generally basically click Apply and then lastly OK and it is done. Aol Support Number Aol Support Phone Number Aol Tech Support Number Aol Tech Support Phone Number Aol Technical Support Number Aol Technical Support Phone Number Aol Customer Support Number Aol Customer Support Phone Number Aol Customer Service Number Aol Customer Service Phone Number
by shtaniya989@gmail.com
1/3/2019 2:48:37 PM

Taniya
When delivering messages, keep it at 200 words, highest possible. Plus, put the proactive strategy at the top, and at the bottom. Outlook Support Number Outlook Support Phone Number Outlook Tech Support Number Outlook Tech Support Phone Number Outlook Technical Support Number Outlook Technical Support Phone Number Outlook Customer Support Number Outlook Customer Support Phone Number Outlook Customer Service Number Outlook Customer Service Phone Number
by shtaniya989@gmail.com
1/3/2019 2:47:08 PM

Taniya
The aspects for Sage getting back together difference are only limited to particularly you get in touch or manage the dealings in your Sage 50 accounting program. Sage Support Number Sage Support Phone Number Sage 50 Support Number Sage 50 Support Phone Number Sage Tech Support Number Sage Tech Support Phone Number Sage Technical Support Number Sage Technical Support Phone Number Sage Customer Support Number Sage Customer Support Phone Number Sage Customer Service Number Sage Customer Service Phone Number Sage Support Number Sage Support Phone Number Sage 50 Support Number Sage 50 Support Phone Number Sage Tech Support Number Sage Tech Support Phone Number Sage Technical Support Number Sage Technical Support Phone Number Sage Customer Support Number Sage Customer Support Phone Number Sage Customer Service Number Sage Customer Service Phone Number
by shtaniya989@gmail.com
1/3/2019 2:42:13 PM

Taniya
For Quantity up clients, you must make details back-up efficiently. For creating everything back-up, you need to be careful with those techniques. Both Microsof company windows and Mac clients should see why with precision. Quicken Support Number Quicken Support Phone Number Quicken Tech Support Number Quicken Tech Support Phone Number Quicken Technical Support Number Quicken Technical Support Phone Number Quicken Customer Support Number Quicken Customer Support Phone Number Quicken Customer Service Number Quicken Customer Service Phone Number Quicken Support Number Quicken Support Phone Number Quicken Tech Support Number Quicken Tech Support Phone Number Quicken Technical Support Number Quicken Technical Support Phone Number Quicken Customer Support Number Quicken Customer Support Phone Number Quicken Customer Service Number Quicken Customer Service Phone Number
by shtaniya989@gmail.com
1/3/2019 2:40:57 PM

Taniya
But in scenario you did not do so and experience yet another mistake in any stage then no need to be involved as you have another through Adobe Show Customer Support Extensive wide range where qualified experts will help you in solving the problem. Quickbooks Support Number Quickbooks Support Phone Number Quickbooks Tech Support Number Quickbooks Tech Support Phone Number Quickbooks Technical Support Number Quickbooks Technical Support Phone Number Quickbooks Customer Support Number Quickbooks Customer Support Phone Number Quickbooks Customer Service Number Quickbooks Customer Service Phone Number Quickbooks Support Number Quickbooks Support Phone Number Quickbooks Tech Support Number Quickbooks Tech Support Phone Number Quickbooks Technical Support Number Quickbooks Technical Support Phone Number Quickbooks Customer Support Number Quickbooks Customer Support Phone Number Quickbooks Customer Service Number Quickbooks Customer Service Phone Number
by shtaniya989@gmail.com
1/3/2019 2:40:18 PM

Taniya
Check Support [URL=http://www.onlinegedichten.nl/]Check Support[/URL] [url=http://www.onlinegedichten.nl/]Check Support[/url] [URL="http://www.onlinegedichten.nl/"]Check Support[/URL] [url="http://www.onlinegedichten.nl/"]Check Support[/url] [url="http://www.onlinegedichten.nl/"]Check Support[/url] http://www.onlinegedichten.nl/
by shtaniya989@gmail.com
1/3/2019 2:39:20 PM

Rkman
blessing. I get a lot of ministry e-mail internet-based aspects that I cannot get to, sometimes I get http://quickbookstech.supportphonenumber.co/ http://quickbookstech.supportphone-number.com/ http://quickentech.supportphonenumber.co/ http://quickentech.supportphone-number.com/ http://sagetech.supportphonenumber.co/ http://sagetech.supportphone-number.com/ http://outlooktech.supportphonenumber.co/ http://outlooktech.supportphone-number.com/ http://office365tech.supportphonenumber.co/ http://aoltech.supportphonenumber.co/ http://aoltech.supportphone-number.com/
by rkmantiwari1322@gmail.com
1/2/2019 2:18:48 PM

rgtyfhg
Legal Helps Law Topic Law Consulting Law Policy Health Studies Health Value Health Industry Healthy Plans Finance Investment Banking and Finance Homes Decorating Dream Business Traveling Guide Law Resources Health Community Financial Terms Insurance Vision Technology Center Stylish Home Decor Homes Inspiration Latest Business T Business Trends Travel Location Trip and Tours Law Counsel Law Power Health Medicare Healthy Plans Finance Interest Financial Stock Luxury RealEstates RealEstate Selling Eucation Ideas Education Supports Homes Planning Homes Buyers Future Businesses Business Demand Travel Policies Travelling Services Need Legal Helps Legal Practice Health Promotion Health Chapter Beauty and Fashions Fashion Dresses Shopping Plan Shopping Deal Automotive Deals Buy Vehicles Home Decorating Idea Home Renovation Service Finance Trade Finance Mortgage Insurance Consult Insurance Vision Technology Research Tech Networks Digital Technology Tech Analysis Homes Builder Homes Design Homes Advisor Home Improvement Plans Business Investing Business Ledger Business Practice Travel and Tour Travel Benefits Travel Routes
by shahzaib.linksliner@gmail.com
12/18/2018 5:27:46 PM

rgtyfhg
[url=http://www.legalhelps.ca]Legal Helps[/url] [url=http://www.lawTopic.ca]Law Topic[/url] [url=http://www.lawConsulting.ca]Law Consulting[/url] [url=http://www.LawPolicy.ca]Law Policy[/url] [url=http://www.HealthStudies.ca]Health Studies[/url] [url=http://www.HealthValue.ca]Health Value[/url] [url=http://www.HealthIndustry.ca]Health Industry[/url] [url=http://www.HealthyPlans.ca]Healthy Plans[/url] [url=http://www.Financenvestment.ca]Finance Investment[/url] [url=http://www.BankingandFinance.ca]Banking and Finance[/url] [url=http://www.homesdecorating.co]Homes Decorating[/url] [url=http://www.dreambusiness.co]Dream Business[/url] [url=http://www.travelingguide.co]Traveling Guide[/url] [url=http://www.lawresources.co]Law Resources[/url] [url=http://www.healthcommunity.co]Health Community[/url] [url=http://www.financialterms.co]Financial Terms[/url] [url=http://www.insurancevision.co]Insurance Vision[/url] [url=http://www.technologycenter.co]Technology Center[/url] [url=http://www.stylishhomedecor.co.uk]Stylish Home Decor[/url] [url=http://www.homesinspiration.co.uk]Homes Inspiration[/url] [url=http://www.latestbusiness.co.uk]Latest Business[/url] [url=http://www.topbusinesstrends.co.uk]T Business Trends[/url] [url=http://www.travellocation.co.uk]Travel Location[/url] [url=http://www.tripandtours.co.uk]Trip and Tours[/url] [url=http://www.lawcounsel.co.uk]Law Counsel[/url] [url=http://www.lawpower.co.uk]Law Power[/url] [url=http://www.healthmedicare.co.uk]Health Medicare[/url] [url=http://www.healthyplans.co.uk]Healthy Plans[/url] [url=http://www.financeinterest.co.uk]Finance Interest[/url] [url=http://www.financialstock.co.uk]Financial Stock[/url] [url=http://www.luxuryrealestates.co.uk]Luxury RealEstates[/url] [url=http://www.realestateselling.co.uk]RealEstate Selling[/url] [url=http://www.educationideas.co.uk]Eucation Ideas[/url] [url=http://www.educationsupports.co.uk]Education Supports[/url] [url=http://www.homesplanning.info]Homes Planning[/url] [url=http://www.homesbuyers.info]Homes Buyers[/url] [url=http://www.futurebusinesses.info]Future Businesses[/url] [url=http://www.businessdemand.info]Business Demand[/url] [url=http://www.travelpolicies.info]Travel Policies[/url] [url=http://www.travellingservices.info]Travelling Services[/url] [url=http://www.needlegalhelps.info]Need Legal Helps[/url] [url=http://www.legalpractice.info]Legal Practice[/url] [url=http://www.healthpromotion.info]Health Promotion[/url] [url=http://www.healthchapter.info]Health Chapter[/url] [url=http://www.beautyandfashions.info]Beauty and Fashions[/url] [url=http://www.fashiondresses.info]Fashion Dresses[/url] [url=http://www.shoppingplan.info]Shopping Plan[/url] [url=http://www.shoppingdeal.info]Shopping Deal[/url] [url=http://www.automotivedeals.info]Automotive Deals[/url] [url=http://www.buyvehicles.info]Buy Vehicles[/url] [url=http://www.homedecoratingidea.ca]Home Decorating Idea[/url] [url=http://www.HomeRenovationService.ca]Home Renovation Service[/url] [url=http://www.Financetrade.ca]Finance Trade[/url] [url=http://www.FinanceMortgage.ca]Finance Mortgage[/url] [url=http://www.InsuranceConsult.ca]Insurance Consult[/url] [url=http://www.insurancevision.ca]Insurance Vision[/url] [url=http://www.TechnologyResearch.ca]Technology Research[/url] [url=http://www.TechNetworks.ca]Tech Networks[/url] [url=http://www.Digitalechnology.ca]Digital Technology[/url] [url=http://www.TechAnalysis.ca]Tech Analysis[/url] [url=http://www.HomesBuilder.ca]Homes Builder[/url] [url=http://www.HomesDesign.ca]Homes Design[/url] [url=http://www.HomesAdvisor.ca]Homes Advisor[/url] [url=http://www.HomeImprovementPlans.ca]Home Improvement Plans[/url] [url=http://www.BusinessInvesting.ca]Business Investing[/url] [url=http://www.Businessledger.ca]Business Ledger[/url] [url=http://www.BusinessPractice.ca]Business Practice[/url] [url=http://www.TravelandTour.ca]Travel and Tour[/url] [url=http://www.TravelBenefits.ca]Travel Benefits[/url] [url=http://www.travelroutes.ca]Travel Routes[/url]
by shahzaib.linksliner@gmail.com
12/18/2018 5:27:10 PM

dsddssd
https://samsung.khaterr.com https://lg.khaterr.com https://elarabygroup.khaterr.com https://siemens.m-khater.com https://bosch.khaterr.com https://daewoo.khaterr.com http://ariston.khaterr.com https://ara4host.com https://siemens.khaterr.com https://thomson.khaterr.com https://bompani.khaterr.com https://alaska.khaterr.com https://fresh.khaterr.com https://goldy.khaterr.com https://kiriazi.khaterr.com https://universal.khaterr.com https://kelvinator.khaterr.com https://whirlpool.khaterr.com https://frigidaire.khaterr.com https://ariston.m-khater.com https://aeg.khaterr.com https://easthouse.khaterr.com https://gorenje.khaterr.com https://white-point.m-khater.com < https://ara4host.com/unionaire/ https://ara4host.com/trane/ https://ara4host.com/carrier/ https://elarabygroup.khaterr.com https://ara4host.com/POWER/ https://ara4host.com/Americool/ https://whitewhale.khaterr.com http://khaterr.com/Online https://white-westinghouse.khaterr.com https://ara4host.com/iceberg
by hghgjh@gmail.com
12/15/2018 7:33:25 PM

Douglas
I always spent my half an hour to read this web page articles all the tіme along with a mug of coffee. buy counterfeit money online
by ssdsolution99@gmail.com
12/7/2018 12:27:17 AM

Online Games
unblocked games google sites https://games.lol/android/
by pcgamesloll@gmail.com
12/4/2018 1:23:51 PM

polo2018
polo ralph lauren, air max shoes, woolrich outlet, nike, barbour, nfl jerseys, cheap true religion, air huarache, north face, michael kors, ralph lauren polo, hermes outlet, vikings nfl jersey, colts nfl jersey, thomas sabo charms, los angeles clippers jerseys, coach outlet, skechers shoes outlet, ugg, armani exchange, basketball shoes, cowboys nfl jersey, bills nfl jersey, broncos nfl jersey, the north face, pandora outlet, swarovski, 49ers nfl jersey, guess factory, redskins nfl jersey, oklahoma city thunder jerseys, adidas shoes, true religion outlet store, huarache, oakley sunglasses cheap, michael kors, ray ban, burberry outlet online, browns nfl jersey, christian louboutin outlet, parajumpers outlet, fendi outlet, nike store, ralph lauren, nike store, puma, timberland boots, ralph lauren factory store, hilfiger online shop, polo outlet online, roshe run, burberry canada, air jordans, cheap shoes, tory burch sandals, suns jersey, kate spade outlet, tods shoes outlet, cheap jerseys, kate spade, jets nfl jersey, nets jerseys, oakley sungalsses outlet, michael kors, lions nfl jersey, nhl jerseys, nike air max, five finger shoes, replica watches, retro jordans, reebok shoes, prada, raiders nfl jersey, orlando magic jersey, nike factory, longchamp handbags, nike, buccaneers nfl jersey, roshe runs, versace outlet, pelicans jersey, jordan, mizuno running, guciheaven outlet, oakley sunglasses outlet, dansko shoes, pandora, nfl jerseys, c.c beanies, nike air max, jimmy choo, mcm handbags, adidas, supra shoes, michael kors australia, nike mercurial, packers nfl jersey, ray ban, michael kors uk, cheap jerseys, eyeglasses online, nike air, new balance, north face jackets, air force, long champ, puma shoes, eyeglass frames, skechers shoes, handbags outlet, cheap mlb jerseys, adidas schuhe, hermes, kate spade outlet, timberland outlet, barbour jackets, mont blanc pens, christian louboutin shoes, nike air max, chicago bulls jerseys, steelers nfl jersey, nike roshe, ray ban, adidas, coach factory outlet online, coach outlet online, timberland, nba jerseys outlet, hogan, ugg, michael kors outlet, burberry uk, prada handbags, ray ban, kate spade outlet, red bottoms, nike free, ralph lauren, uggs boots, mcm handbags, lacoste outlet online, true religion, skechers, ed hardy, fitflop , prada sunglasses, beats by dre headphones, raptors jersey, tommy hilfiger, boston celtics jerseys, ray ban sunglasses outlet, bucks jersey, lacoste outlet, polo outlet, timberland shoes, juicy couture outlet, coach black friday, trail blazers jersey, coach outlet, michael kors usa, air max, michael kors outlet, ray-ban sunglasses, belstaff jackets outlet, michael kors handbags, texans nfl jersey, coach black friday, tory burch sale, supra shoes, ralph lauren online shop, stone island, vans, bot