โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เเบบ in-house Training สำหรับบุคลากรกลุ่ม TESCO Lotus
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่ 3
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่ 2
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
 
การประชุมบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ครั้งที่ 7
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

รู้จักเรา
10/7/2015
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
Human Capital Development Centre


ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
          
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 สืบเนื่องจากในสมัยนั้น ฝ่ายวิชาการมีความจำเป็นต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้กับสังคม ชุมชน ยอมรับ เชื่อถือ ในบทบาทใหม่ด้านการผลิตบัณฑิตสายวิชาการอื่นที่ไม่ใช่สายครุศาสตร์ และเพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลผลิตของมหาวิทยาลัยฯ ขณะเดียวกันปรากฏว่ามี องค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนได้ร้องขอให้ช่วยพัฒนาพนักงานบุคลากร ในรูปแบบของการจัดการฝึกอบรม หรือขอสนับสนุนด้านวิทยากรอยู่เสมอ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจึงได้จัดตั้ง ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษขึ้น สังกัดฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจตามการมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ เพื่อทำหน้าที่ บริการเชิงวิชาการแก่สังคม โดยมีสำนักงานอยู่ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตยา เพิ่มผล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ
          ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากฝ่ายปฎิบัติการพิเศษเป็น ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตยา เพิ่มผล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามคำสั่งสถาบันราชภัฏสวนดุสิตที่ 1355/2542 สำนักงานอยู่ที่อาคารตึกใหญ่ และจากการสร้างสมประสบการณ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มอบหมายพันธกิจให้แก่ศูนย์ฯ  มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ  และจัดการฝึกอบรมเพื่อการเทียบโอนและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา ทุกโปรแกรมวิชา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
          ศูนย์ฯมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโดยเน้นระบบคุณภาพที่เป็นสากลจึงได้นำระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ จนถึงวันที่ 11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2544 จึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัท URS  (United Registrar of Systems (Thailand) Limited) ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
          ต่อมาศูนย์ฯ ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคาร 1 และในวันที่ 29 เมษายน 2548 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน     อธิการบดีได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  (HCD : Human Capital Development Centre) ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งพัฒนาคนเพื่อเป็นทุนมนุษย์ขององค์กร จนกระทั่งในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้มีการประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยจัดตั้งให้ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองตามข้อความในประกาศ ข้อ 4 ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีภาระหน้าที่จัดการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก รวมทั้งบริการด้านวิทยากร และที่ปรึกษางานวิจัย และพัฒนาคนเพื่อบริการวิชาการ และสังคม
          เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  และในการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยตามแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยให้สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีพันธกิจเหมือนเดิม
          ปัจจุบันศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มีสำนักงานอยู่ที่ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน    เลขที่  189  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411 Website : http://www.hcdsuandusit.com/ 


ปรัชญา
เป็นศูนย์พัฒนาคนที่เน้นการเปลี่ยนคนให้เป็นทุนมนุษย์ยุคใหม่
Moving you toward becoming new human capital

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ที่ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
บนพื้นฐานการทำงานที่มีคุณภาพตามระบบ ISO 9001 และภาพลักษณ์ของบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)
ให้บริการด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างครบวงจรให้แก่องค์กร บุคคลทั่วไป อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของ
          1. ให้บริการจัดการพัฒนาและฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป และหลักสูตรภายในองค์กร (PBT: Public Training ) (IHT: In-house Training )
          2. ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรที่เป็นโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน
          3. ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับอาจารย์ บุคลากร หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
          4. ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสามารถนำไปเทียบโอนได้ (SPD : Student Potential  Development)
          5. ให้บริการด้านวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรภายนอก อย่างมืออาชีพ
          6. ให้บริการด้านงานวิจัยและพัฒนาคนเพื่อบริการวิชาการและสังคม
          7. ให้บริการห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนาที่ทันสมัย

          ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มีสำนึกอยู่เสมอว่า  การฝึกอบรม  การให้คำปรึกษา งานวิจัย การศึกษาดูงาน เป็นอัธยาศัยหนึ่งของการจัดการศึกษา  จึงมุ่งมั่นพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง     สร้างมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาเป็นกลยุทธ์เชิงรุกและพร้อมรับการตรวจรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งองค์กรภายในได้แก่ สำนักประกันคุณภาพ (SAR)  สำนักตรวจสอบภายใน (CSA) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล


กลยุทธ์ (Strategy)
          1. พัฒนาหลักสูตรทันสมัยที่เป็นอัตลักษณ์ (Product Champion)
          2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับแนวหน้า ที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
          3. พัฒนาวิทยากรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ (จำนวนการร้องขอวิทยากร)
          4. พัฒนาระบบการตลาดเชิงรุก เพื่อขยายฐานลูกค้า เสริมสร้าง Brand ศูนย์
          5. ยกระดับความสามารถของบุคลากรศูนย์ ให้เป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ
          6. พัฒนาจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) ของบุคลากรให้เป็นเลิศ (The Best in Class)
          7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001 โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการของศูนย์
          8. พัฒนาสื่อการสอน เอกสาร เพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักสูตร

นโยบายคุณภาพ
          เราจะมุ่งมั่นพัฒนาทุนมนุษย์    ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
          ในระดับเหนือความคาดหวัง
          โดยขอสัญญาว่าจะปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง

บริการของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
          ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ได้กำหนดขอบเขตการขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ ซึ่งหมายถึงสายงานหลัก(Line) และสายงานสนับสนุน(Staff) โดยครอบคลุมกระบวนการบริหารงานด้านบริการ


ความสามารถขององค์กรในการให้บริการ

ด้านพฤติกรรมศาสตร์คุณภาพชีวิต
          • กลุ่มสัมพันธ์
          • มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
          • การสร้างทีมงาน
          • Walk Rally เพื่อสร้างทีมงาน
          • จิตวิทยาในการทำงาน
          • จิตวิทยาในการบริหาร

          • ทำงานอย่างไรใจจะเป็นสุข
          • การพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ
          • เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนอ
          • สู่ความสำเร็จของพิธีกรมือ
          • อาชีพการบริหารที่เหนือกว่า
          • หนทางสู่ฟากฟ้า (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)
ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการขาย
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวเข้าสู่งาน
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน
          • การ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาวะผู้นำ
          • การพัฒนาและฝึกอบรม
          • การสอนงาน
          • เลขานุการทันสมัย
          • การบริหารเวลา
          • การบริหารกิจกรรม QCC
          • การให้คำปรึกษา

          • การบริหารกิจกรรม TQM
          • ISO 9001: 2000 Quality System
          • Documentation ISO 9001 : 2000
          • เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
          • การนำเสนอที่ประทับใจ
          • สู่ ความเป็นเลิศทางการจัดการ
          • วิทยายุทธ์สำหรับวิทยากร
          • การ วางแผนกลยุทธ์โดยทีมบริหาร
          • สมัครงานอย่างไรจะได้งาน
          • การ ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
          • ภาวะผู้นำ 
          • การบริหารทีมงาน
          • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          • การจัดระเบียบองค์การ
          • Competency Base
          • การบริการแบบ 360 องศา
          • BSC
          • KPI
 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411