กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

 
โครงการอบรมทั่วไป

การจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บ เพื่อรองรับการบังคับใช้ภาษีที่ดิน 
20 พฤษภาคม 2561
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
16 พฤษภาคม 2561
การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
29 พฤษภาคม 2561
กระบวนการขั้นตอนการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
22 เมษายน 2561
โครงการ KM เพื่อบริการวิชาการในยุคดิจิตอล 
10 เมษายน 2561
รายงานสรุปผล km มหาวิทยาลัย 
15 มกราคม 2561
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411