กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2562
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

 
โครงการอบรมทั่วไป

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าสื่อทำมือเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
21-22กันยายน 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษามือพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
24-25 สิงหาคม 2562
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลักCOSO เพื่อผลักดันการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 
6 กันยายน 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รนุ่ ที่ 14 
29-30 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 
22-23 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น” รุ่นที่ 4 
14-15 กันยายน 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey 
5 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ล่าสุด) 
26 มิถุนายน 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ประจำปี พ.ศ.2562  
26 มิถุนายน 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือ  
26 มิถุนายน 2562
123
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411