กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

 
โครงการอบรมทั่วไป

โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
16 พฤษภาคม 2561
หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมาย การบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น "ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ปลอดภัยจากความรับผิดทางละเมิดและความผิดทางวินัย" 
3 กรกฎาคม 2561
การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ 
10 มิถุนายน 2561
โครงการ KM เพื่อบริการวิชาการในยุคดิจิตอล 
10 เมษายน 2561
รายงานสรุปผล km มหาวิทยาลัย 
15 มกราคม 2561
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411