พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับข้าราชพลเรือนประจำ กอ.รมน.
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 5/2561
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน เพื่อการนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 3
 
อบรมเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 71
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ระยะที่ 73 
25 พฤศจิกายน 2561
แผนการดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2562 
3 พฤศจิกายน 2561
เปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ 
7 มกราคม 2561
 
โครงการอบรมทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร” 
18 ธันวาคม 2561
เทคนิคจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
24 พฤศจิกายน 2561
เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น 
7 ธันวาคม 2561
สอนพิเศษเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ และการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางและขั้นตอนวิธีการการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เตรียมพร้อมปฏิบัติงานระบบ e-LAAS อย่างสมบูรณ์แบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
7 ธันวาคม 2561
"ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ปลอดภัยจากความรับผิดทางละเมิดและความผิดทางวินัย" 
7 ธันวาคม 2561
IDP+IS 
7 กันยายน 2561
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง Risk Management 
7 พฤศจิกายน 2561
12
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411