พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับข้าราชพลเรือนประจำ กอ.รมน.
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 5/2561
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน เพื่อการนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 3
 
อบรมเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 71
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

 
โครงการอบรมทั่วไป

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง Risk Management 
3 มกราคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร” 
18 มกราคม 2561
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
12 กันยายน 2561
อ่านเก่ง แปลเก่ง 
15 ธันวาคม 2561
พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 
25 พฤศจิกายน 2561
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร 
3 มกราคม 2562
เทคนิคจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
24 พฤศจิกายน 2561
สอนพิเศษเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ และการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7 ธันวาคม 2561
12
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411