มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดจันทบุรี
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ
 
มสด.ให้ความรู้ด้านการตลาด โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดระยอง
 
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ (PLC) ในปีงบประมาณ 2560-2561
 
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 58
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทยLog In : ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
 

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411